Vukova zadužbina svoju aktivnost temelji na  delu Vuka Karadžića, a tiče se srpskog jezika i pisma, istorije, književnosti, usmenog narodnog stvaralaštva, etnologije, etnografije i etnomuzikologije. Posebnu pažnju posvećuje unapređivanju kulture srpskog jezika i širem okupljanju i uključivanju mladih u programe kojima se neguje srpski jezik i pismo, štiti naš kulturni i duhovni identitet i čuvaju trajne Vukove poruke. Tokom 2017. godine prigodnim programima (tribine, izdavaštvo, tematske rasprave…) obeležićemo značajan jubilej: 30 godina od osnivanja Vukove zadužbine.

Srpski jezik i pismo

 •  Staranje o srpskom jeziku i ćirilici čini osnovu Programa i Statuta Vukove zadužbine. Ovaj temeljni zadatak Zadužbina ostvaruje preko svojih ogranaka, Tribine Vukove zadužbine, Vukovog čitališta, saradnjom sa školama, bibliotekama i kulturnim centrima, napisima u Danici, Danici za mlade, listu Zadužbina i u svojim drugim izdanjima;
 • Zadužbina će se posebno angažovati na popularisanju ćirilice kod učenika osnovnih i srednjih škola: kroz takmičenja koja organizuju ogranci Vukove zadužbine: Dani ćirilice (Bavanište), Vukovo zvono (Loznica); tradicionalni literarni i likovni konkursi koje objavljuju ogranci (Niš, Čačak), Petrovdanski pjesnički vijenac (Fondacija Žabljak, Šavnik, Plužine), Ćirilica – ogledalo srpske duše, pesnička manifestacija (Veliki Popovac), Dani ćirilice, Sombor;
 • Podsticaće i pomagaće rasprave i istraživanja o aktuelnim pitanjima srpskog jezika i pisma: organizovanje jezičkih tribina, okruglih stolova, objavljivanje stručnih publikacija i napisa u štampi, organizovanje dijalektoloških istraživanja i istraživanja narodne leksike;

 

Učešće Vukove zadužbine u obrazovanju, vaspitanju i narodnom prosvećivanju

 • Pokroviteljstvo Republičkog takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola iz srpskog jezika i jezičke kulture u Tršiću, u okviru 46. Đačkog Vukovog sabora;
 • Učešće na Književnoj olimpijadi u Sremskim Karlovcima – Republičkom takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola iz književnosti, koje organizuju Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Školska uprava Novog Sada i Karlovačka gimnazija;
 • Unapređivanje rada Vukovog čitališta i obezbeđivanje većeg učešća đaka iz osnovnih i srednjih škola na prigodnim programima u Domu Vukove zadužbine, kao i posete urednika i saradnika Danice i Danice za mlade osnovnim i srednjim školama, bibliotekama i Centrima za kulturu;
 • Nagrađivanje najboljih lingvističkih sekcija osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Organizatori manifestacije su: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Vukova zadužbina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • Nagrađivanje pobednika na Republičkoj smotri recitatora Pesniče naroda mog (mlađi, srednji i stariji učenički uzrast);
 • Nagrađivanje pobednika na Republičkom takmičenju učenika srednjih škola u besedništvu;
 • Nagrađivanje učenika, pobednika na takmičenjima koja organizuju ogranci Vukove zadužbine;
 • Podsticanje istraživačkog i sakupljačkog rada ogranaka Vukove zadužbine, posebno u radu sa mladima; širenje saradnje ogranaka sa osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama u Srbiji;
 • Unapređivanje saradnja sa klubovima, društvima, udruženjima i drugim asocijacijama Srba u regionu, dijaspori i zagraničju.

 

Izdavačka delatnost i digitalizacija Sabranih dela Vuka Stef. Karadžića

 • Priprema i štampanje 24. godišta kalendara – ­zabavnika Danice za 2017. godinu, koje će biti posvećeno Srbima svima i svuda i obeležavanju 30 godina od osnivanja Vukove zadužbine (uređuju: Miodrag Maticki, glavni urednik i Nada Milošević Đorđević);
 • Štampanje posebnog izdanja devetog godišta školskog zabavnika Danica za mlade IX (uređuju: Miodrag Maticki, glavni urednik i Gordana Maletić);
 • Izdavanje dva broja lista Zadužbina brojevi 102 i 103 (Slavko Vejinović, glavni i odgovorni urednik);
 • Objavljivanje knjige Vuk Karadžić za decu. Autori: dr Branko Zlatković i Msr Tatjana Vujnović. Urednik: Miodrag Maticki;
 • Za ediciju „Sinteze“ rad na zborniku: Šumadija kroz vekove. Slojevi kultura Šumadije. Urednik: Ljubinko Radenković;
 • Izrada Imenskog i Predmetnog registra za Prepisku Vuka Stef. Karadžića, objavljenoj u 13 knjiga;
 • Objavljivanje Bibliografije Danice Vukove zadužbine (1994-2017) – autor Nataša Jovanović;
 • Objavljivanje Bibliografije lista Zadužbina (100 brojeva) i koričenje 60 kompleta;
 • Objavljivanje Kataloga – Darovi Vukovoj zadužbini (autor: Stanko Kostić; recenzent: akademik Dinko Davidov);
 • Objavljivanje knjige iz edicije Studije o Srbima: Japanski slavisti o srpskim temama Zbornik radova. Priređivači: prof. dr Motoki Nomaći i doc. dr Milivoj Alanović. Izdavači: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Matica srpska i Vukova zadužbina (knjiga pripremljena za štampu);
 • Nastavak rada na digitalizaciji Sabranih dela Vuka Karadžića. U planu je da se do kraja godine digitalizuju XIII knjiga Prepiske (1863–1864) i II tom, III knjige O jeziku i književnosti – poslednje dve knjige iz opusa Sabranih dela, koje je Vukova zadužbina objavila 2014. godine.

 

Tribina Vukove zadužbine

 • Na Tribini Vukove zadužbine, u okviru ciklusa Kulturno nasleđe, predstavljaće se knjige iz oblasti kojima se Vuk bavio, kao i dela dobitnika nagrada Vukove zadužbine. Rukovodilac Tribine prof. dr. Ljubinko Radenković;
 • Predstavljanje Danice 2017, Danice za mlade IX, monografije Vukova zadužbina u XX i XXI veku, lista Zadužbina i drugih izdanja Vukove zadužbine i njenih ogranaka;
 • Obeležavanje vrednog jubileja: 30 godina od osnivanja Vukove zadužbine u Svečanoj sali Kolarčeve zadužbine, u kojoj je 6. novembra 1987. godine održana Osnivačka skupština;
 • Zajedno sa Gradom Loznicom i Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ organizovaće se razgovor na temu: Unapređivanje rada Vukovih sabora, imajući u vidu činjenicu da je u Tršiću završen Dom Vukovog jezika – budući Međunarodni centar za izučavanje jezika, književnosti i folkloristike;
 • Predstavljanje knjiga nastalih u saradnji sa ograncima Vukove zadužbine.

 

Ogranci Vukove zadužbine

 • Unapređivanje saradnje i podsticanje rada ogranaka Vukove zadužbine na većem angažovanju i uključivanju mladih, naročito učenika osnovnih i srednjih škola u aktivnosti kojima se čuva i štiti kulturni i duhovni identitet i baština srpskog naroda;
 • Unapređivanje saradnje ogranaka, posebno u aktivnostima od značaja za srpski jezik i ćirilicu, za kulturni i duhovni identitet i napredak srpskog naroda, u duhu trajnih vrednosti Vukovog dela;
 • Pomoć ograncima Vukove zadužbine u dijaspori i zagraničju na unapređivanju rada i saradnje sa asocijacijama Srba u regionu i dijaspori, a posebno sa onima koje organizuju dopunsku nastavu na srpskom jeziku;
 • Pomoć i podrška ograncima Vukove zadužbine i asocijacijama Srba u svetu na unapređivanju međusobne saradnje, ostvarivanju programa i obeležavanju značajnih jubileja i godišnjica;
 • Oživljavanje rada postojećih i osnivanje novih ogranaka u Srbiji (Aranđelovac, Užice, Apatin, Subotica, Veliko Gradište), Republici Srpskoj (Banja Luka, Trebinje, Istočno Sarajevo, Bijeljina) i dijaspori (Beč);
 • Ogranak u Banja Luci posebno će biti angažovan na podizanju spomenika Vuku Stef. Karadžiću na prostoru Univerziteta u Banja Luci.

 

Naučni skupovi i druge aktivnosti u oblasti kulture, nauke i umetnosti

 • U saradnji sa Institutom za književnost i umetnost u Beogradu nastaviće se realizacija projekta: Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu;
 • U saradnji s Izdavačkom kućom Klet organizovati Okrugli sto posvećen periodici mladih i za mlade;
 •  Zajedno s ograncima i odgovarajućim organizacijama i institucijama u matici, Vukova zadužbina će se uključivati u naučne rasprave o važnim pitanjima iz istorije, kulture, narodne književnosti, etnologije, etnomuzikologije i etnografije na duhovnom prostoru srpskog naroda;
 • Učešće u manifestacijama koje se organizuju u Beogradu i po svom karakteru su bliske delatnosti Vukove zadužbine (Dani Evropske baštine);
 • Učešće na 84. Vukovom saboru i 46. Đačkom vukovom saboru u Tršiću;  
 • Susreti sa slavistima – učesnicima Skupa slavista, koji se održava u Beogradu, u organizaciji Slavističkog centra i Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 Nagrade Vukove zadužbine

Vukova zadužbina u 2017. godini dodeliće dve svoje redovne godišnje nagrade: za nauku i za umetnost.

 Obeležavanje značajnih godišnjica i datuma 

Vukova zadužbina će se tokom 2016–2017. godine uključivati u programe obeležavanja značajnih datuma i godišnjica iz naše prošlosti. Organizovaće tribine, tematske razgovore, konferencije za novinare, a posebni prilozi biće objavljeni u listu Zadužbina i Danici.

Obezbeđivanje sredstava

 • Doprinos zadužbinara, dobrotvora i velikih dobrotvora poslovanju Zadužbine;
 • Podrška nadležnih organa i institucija Republike Srbije u ostvarivanju programa Vukove zadužbine;
 • Podrška i pomoć drugih organizacija, institucija i pojedinaca u aktivnostima Vukove zadužbine i njenih ogranaka;
 • Saradnja sa pojedinim organizacijama i institucijama na zajedničkim poslovima u ostvarivanju usvojenih programa i planova rada Zadužbine;

Sajt Vukove zadužbine

Sadržinski i vizuelno biće nastavljeno obogaćivanje sajta Vukove Zadužbine – www.vukova-zaduzbina.rs – kako bi se redovno i kvalitetno informisala porodica zadužbinara i najšira javnost o ostvarivanju programa Vukove zadužbine i aktivnostima njenih ogranaka.

 

Priredio: Slavko VEJINOVIĆ 

Program rada za period novembar 2016 – oktobar 2017.