Poštovani-e,
Pozivamo Vas da učestvujete u radu 31. Izborne Skupštine Vukove zadužbine, koja će se održati u sredu, 7. novembra 2018. godine, u 11,00 časova, u Sali Narodne biblioteke Srbije, Beograd, Skerlićeva 1.

D N E V N I  R E D

 1. UVODNA REČ MIODRAGA MATICKOG PREDSEDNIKA SKUPŠTINE
 2. BESEDA LJUBINKA RADENKOVIĆA – 50 GODINA RASKOVNIKA I NJEGOVIH 100 BROJEVA
 3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. SKUPŠTINE VUKOVE ZADUŽBINE
 4. IZVEŠTAJ O RADU VUKOVE ZADUŽBINE ZA PERIOD NOVEMBAR 2017 – OKTOBAR 2018.
 5. PROGRAM RADA VUKOVE ZADUŽBINE ZA PERIOD NOVEMBAR 2018 – OKTOBAR 2019.
 6. DISKUSIJA
 7. USVAJANJE IZVEŠTAJA I PROGRAMA RADA
 8. IZBOR PREDSEDNIKA I POTPREDSEDNIKA SKUPŠTINE, ČLANOVA SAVETA, UPRAVNOG
  ODBORA, NADZORNOG ODBORA, ODBORA ZA NAGRADU U NAUCI I ODBORA ZA NAGRADU U
  UMETNOSTI
 9. URUČIVANJE ZAHVALNICA I PRIZNANJA VELIKI DOBROTVOR I DOBROTVOR
 10. URUČIVANJE POVELJE FONDACIJI VUKOVE ZADUŽBINE ŽABLJAK, ŠAVNIK, PLUŽINE
  ZA VIŠEDECENIJSKI RAD POSVEĆEN VUKU
 11. SAOPŠTENJA O NAGRADAMA VUKOVE ZADUŽBINE ZA 2018. GODINU
 12. TEKUĆA PITANJA

Pozivamo na Skupštinu zadužbinare, predstavnike državnih organa, ustanova kulture, nauke i prosvete, poverenike, članove ogranaka, dobrotvore, darodavce, članove odbora Zadužbine, prenumerante Danice i sve prijatelje i poštovaoce imena i dela Vuka Stefanovića Karadžića i Vukove zadužbine.
Očekujem Vas sa dobrodošlicom,

Predsednik
Dr Miodrag Maticki, s.r.


Preuzmite materijal pripremljen za sednicu:

31. Izborna skupština Vukove zadužbine – 7. novembar 2018. godine