Vukova zadužbina osnovana je 1987. godine. Inicijativa za njeno osnivanje potekla je od Odbora za obeležavanje 200 godišnjice rođenja Vuka Stefanovića Karadžića, koga su činili predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih najznačajnijih naučnih, obrazovnih i kulturnih organizacija i institucija u Srbiji. Svi su oni kasnije postali i osnivači Vukove zadužbine.

Vukova zadužbina osnovana je kao nevladina, samostalna narodna ustanova koja se bavi svim oblastima narodnog života i stvaralaštva, u duhu trajnih vrednosti Vukovog dela. Njeni osnivači su 16. jula 1987. godine potpisali i poseban Sporazum o osnivanju Vukove zadužbine. Zadužbina je osnovana kao Fondacija i upisana u Registar zadužbina, fondova i fondacija Srbije.

Prva sednica Skupštine Vukove zadužbine održana je 6. novembra 1987. godine na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu, u čijem radu je učestvovalo više od 500 osnivača i suosnivača, poverenika, zadužbinara, predstavnika mnogih udruženja, ustanova i gostiju Zadužbine.

Ciljevi

Vukova zadužbina, zajedno sa svojim ograncima, radi na očuvanju i zaštiti srpskog jezika i pisma, uz puno uvažavanje njegove teritorijalne i stilske razuđenosti; pomaže filološka i lingvistička istraživanja na srpskom govornom području, kao i istraživanja života i običaja srpskog naroda ; unapređuje saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i svetu u kojima se izučava srpski jezik i književnost; pomaže izdavanje dela Vuka Stefanovića Karadžića; nagrađuje književno stvaralaštvo i naučne radove iz oblasti kojima se Vuk bavio (istorija, književnost, filologija, lingvistika, etnologija, etnografija, etnomuzikologija …); pomaže zaštitu i čuvanje spomenika, spomen-obeležja i kulturnih dobara vezanih za život i delo Vuka Karadžića …