Miodrag Maticki
Miodrag Maticki

Miodrag Maticki rođen je 1. novembra 1940. godine u Velikom Središtu, kraj Vršca. Čitav radni vek, od zvanja asistenta do naučnog savetnika, kao rukovodilac više naučnih projekata i direktor, proveo je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Objavio je desetak monografija, priredio više naučnih i kritičkih izdanja sa pratećim studijama i šest antologija, uredio petnaest naučnih zbornika. Danas uređuje dve naučne edicije koje izdaju Institut i Matica srpska (,,Biblioteka usmene književnosti” i ,,Istorija srpske književne periodike”). Bio je petnaest godina glavni i odgovorni urednik časopisa za nauku o književnosti Instituta za književnost i umetnost – Književne istorije. Od 1994. godine uređuje i glavni je i odgovorni urednik Srpskog narodnog ilustrovanog kalendara Danice i pratećeg đačkog almanaha Danice za mlade Vukove zadužbine. Predsednik je Vukove zadužbine i potpredsednik Matice srpske.

*

Od 1964. objavljuje pesme, pripovetke i romane.

Knjige pesama: Kroz prsten jabuku (Biblioteka Ugao, Vršac, 1964); Kirvaj (KOV, Vršac, 1979); Azbuka radosti (Predlozi u stihu za crtanje; Posvećeno deci Udruženja ,,Plava školjka”), Beograd, 2019.

Romani: Treći konj (KOV, Vršac, 1979); Gluva lađa (Dečje novine, Gornji Milanovac, 1987; preštampan u budimpeštanskim “Narodnim novinama”, br. 19-51 /maj-decembar/ 1989; preveden na nemački – Das stumme Schiff, Edition Lowenzahn, Insbruck, 1994); Ludi pesak (Srpska književna zadruga, Beograd, 1992); Idu Nemci (DBR International Publishing, Beograd, 1994; Mali Nemo, Pančevo, 2003); Pljuskofon (Matica srpska, Novi Sad, 1995; Bookland, Beograd, 2008); Nemiri mede Želimira, Bookland, Beograd, 2006); Prednosti gipsa, Filip Višnjić, Beograd, 2008; Delta, Prometej, Novi Sad, 2011; Peron samoće, Čigoja štampa, Beograd, 2018.

Romani za mlade: Pljuskofon (Matica srpska, Novi Sad, 1995; Bookland, Beograd, 2008); Nemiri mede Želimira (Bookland, Beograd, 2006); Jelenak, Mali Nemo, Pančevo, 2018.

*

Knjige pripovedaka: Svakodnevno hvatanje veverice (Nolit, Beograd, 1998); Uz muziku koju volite (Mali Nemo, Pančevo, 2000); Vučjak Adele Argeni (Stubovi kulture, Beograd, 2004); Deseti za molitvu (Stubovi kulture, Beograd, 2006); Senovite priče, Srpska književna zadruga, 2008; Ceger pun ljubavi, Čigoja štampa, 2013; Šterijina baroka, Ugao, Steriana, Vršac, 2014.

Objavljivao je pripovetke u sledećim periodičnim publikacijama: American Srbobran; Bagdala; Braničevo; Glas Srpske; Danica, srpski narodni ilustrovani kalendar Vukove zadužbine; Vršačka Kula; Delo; Dnevnik; Drama, časopis za pozorišnu umetnoast, dramu, kulturu i nauku; Književna reč; Književne novine; Književni magazin; Književnost; Kovine; Letopis Matice srpske; Lumina; Misionar; Narodne novine (Niš); Neven; Pisac; Politika; Radio TV revija; Riznica, časopis za književnost, umetnost i kulturu; Sveske; Tan (Priština); Crkva. Pripovetke su objavljivane i u prevodima na engleski, nemački, rumunski i turski jezik.