На Универзитету „Мартин Лутер“ у Халеу 27. априла 2023. године уприличен је велики и важан догађај за српску културу. Отворена је изложба „Вук Стефановић Караџић – Пу­те­ше­ствије по Средњој Немачкој“, чији су аутори проф. славистике др Катрин Шлунд и проф. Дирк Шал, директор Централне кустодије и Универзитетског архива, којом је обележено 200 година од доласка Вука Стефановића Караџића у Немачку. Истовремено је, на ини­ци­ја­тиву амбасадорке Републике Србије у Немачкој, др Снежане Јанковић, Универзитету у Ха­леу свечано уручена биста Доситеја Обрадовића, поклон Српске академије наука и уме­тно­сти, коју је у име САНУ уручио потпредседник академик Миодраг Марковић. Уни­вер­зи­тет у Халеу је, тако, крајем априла, био у знаку Вука и Доситеја, о чему сведочи велики Ву­ков портрет на згради једне од најславнијих и најстаријих немачких акдемских установа. На свечаном отварању изложбе акценат је био на изузетној научној и културној сарадњи између Србије и Немачке којој су немерљиво допринела два великана српске просвете и културе, као и најзнаменитији Немци тога доба: Браћа Грим, Гете, Ранке, Шилер и др.

У присуству великог броја угледних званица, представника Града Халеа, академске за­­­једнице и српске дијаспоре, у Свечаној академији узеле су учешће ректорка Универзитета „Мар­­­тин Лутер“ проф. др Клаудија Бекер, амбасадорка др Снежана Јанковић, као и проф. др. Катрин Шлунд, која је говорила о изложби „Вук Стефановић Караџић – Путешествија по Средњој Не­мачкој“. Беседу при­ли­ком свечаног уручења бисте Доситеја Обрадовића одр­жао је пот­пре­д­седник САНУ, ака­де­мик Миодраг Марковић. Након тога, стручна предавања одр­­жали су проф. др Бошко Су­вај­џић, председник Скупштине Вукове задужбине и главни уре­­дник из­ложбе „Вук и Немци“, чији материјал је уступљен Универзитету у Халеу за из­ло­жбу, као и проф. др Ангела Рихтер, дугогодишња професорка славистике на Уни­вер­зи­те­ту у Халеу у пензији, која је изложила тему „Вук Караџић у Немачкој: индивидуална мо­бил­ност и рани об­лици (интер)културне размене“. Проф. Ангела Рихтер је велики пријатељ наше земље, ду­гогодишњи сарадник Међународног славистичког центра Универзитета у Бео­граду и пр­ви страни свечани беседник на Вуковом сабору у Тршићу (2011), током ње­го­вих девет деценија постојања.

Свечаност је затворио проф. Дирк Шал, директор Централне кустодије и Уни­вер­зи­те­тског архива у Халеу, један од аутора изложбе „Вук Стефановић Караџић – Путешествија по Средњој Немачкој“, која на изузетан начин обрађује Вуков боравак у Немачкој, у Лај­пци­гу, Јени, Халеу, 1823-1824. године, на основу архивских материјала, докумената, фото­гра­фија, књига и других артефаката које су за потребе изложбе уступиле Вукова задужбина и Вуков и Доситејев музеј у Београду, али и научне и културне инситуције из Касела, Вајмара, Јене, Лај­пцига, Гетингена и других немачких градова. Изложба је на Универзитету у Халеу била от­ворена до 9. јула 2023. године.

Изложба „Вук и Немци“ Вукове задужбине, пре свега захваљујући изузетном ан­га­жма­­ну амбасадорке Јанковић, тренутно гостује на Универзитету у Јени, а приказивала се то­ком 2022. и 2023. године и у Баварској државној библиотеци у Минхену, као и на Уни­вер­­зитету у Хамбургу. У јуну се оче­­ку­је њена поставка у Берлину. Ова изложба означава не само симболичко присуство Ву­ка Караџића у Немачкој после 200 година већ и снажну афир­ма­ци­ју српског језика и књижевности у великој немачкој култури, уз истицање свега онога што нас је кроз векове спајало и по­ве­зивало. Изложба „Вук и Немци“ Вукове задужбине представља преглед епохе у којој су Срби и Немци, за­хва­­љу­­­јући превасходно Вуку и Гриму, имали изванредну културну сарадњу и међусобно ува­­жа­­вање.

И, на крају, Универзитет у Халеу је, на предлог наше амбасаде, уписао име Доситеја Обрадовића у сталну изложбену поставку Универзитета. Дана 27. априла 2023. године било је лепо бити представник српске културе, науке и образовања на Универзитету у Халеу, где је све било у знаку Вуковог и Доситејевог имена.

Бошко СУВАЈЏИЋ

Вук и Доситеј у Халеу