Говор приликом свечаног откривања бисте Дејана Медаковића, рад академског вајара Томе Серафимовског, Дом Вукове задужбине 28. 3. 2024.

Поштовани задужбинари, уважени чланови одбора и тела Вукове задужбине, пре­дста­вници министарства културе, Матице српске, оп­шти­не Сремских Карловаца, це­ње­ни представници медија, генерални директоре РТС-а господине Бујошевићу, драги Па­вле и Гоцо, чланови породице Дејана Медаковића, при­јатељи и поштоваоци његовог дела.

Свечано откривање бисте Дејана Медаковића под часним кровом Вукове задужбине, требало би да буде природно као што је природно када авион открије небо, плућа открију ваздух, када Дунав открије свој ток и своје обале, када хирург открије жилу куцавицу жи­во­тног била, када српски народ открије Хиландар, а Стражилово открије Бранка. Дејан Ме­да­ковић, ма где да је боравио у великом свету, од Загреба, Београда, Новог Сада, Трста, Бе­ча, Сент Андреје, Хиландара, био је и остао вуковац првога реда.

Као председник Одбора за обележавање 100-годишњице рођења Дејана Медаковића, дужан сам да подсетим. На иницијативу Вукове задужбине и Издавачке куће Прометеј у Вуковој задужбини је у марту 2022. године основан Одбор за обележавање стого­ди­шњи­це  академика Дејана Ме­да­ко­ви­ћа. У Одбору су се нашли високи представници Мини­стар­ства културе Републике Ср­­би­је, Покрајинске владе, САНУ, градова Новог Сада, Београда и Сре­мских Карловаца, Матице српске, Фи­ло­зо­ф­ског факултета у Београду, Галерије Матице ср­пске, Народног музеја у Бео­граду, Српске православне цркве, чла­но­ви по­ро­дице и низ ли­чних пријатеља Де­ја­на Медаковића. За­вршном се­дницом Одбора 2023. године у Дому Ву­кове задужбине пред­се­давала је мини­стар­ка културе и потпредсе­дни­ца владе Републике Србије, госпођа Маја Гој­ковић.

Ми смо често народ кратког даха, силовитих почетака и недовршених послова. Овде треба истаћи да је већина планираних активности Одбора у 2022. години успешно завршена. У најбољем смислу те речи, 2022. година била је година Дејана Медаковића, а то се про­дужило и у 2023. години, посебно када је реч о издавачкој делатности.

Издавачка кућа Прометеј започела је 2019. са припремама за објављивање Дела Де­ја­на Медаковића публиковањем репрезентативног издања његове чувене књиге СРПСКИ СЛИКАРИ XVIII–XX  ВЕКА. У 2022. години објављено је 15 капиталних томова Дела Де­ја­­на Медаковића за која је Прометеј, са саиздавачима, међу којима је и Вукова задужбина, до­­­био специјалну награду Сајма књига у Новом Саду 2023. године. Овај ка­пи­тал­ни пројекат реа­лизован је захваљујући разумевању и подр­шци Покрајинске владе, Ми­ни­старства култу­ре Републике Србије, Архива Војводине, Покрајинског завода за заштиту културе, Гра­да Бео­града и др.

Министарство културе Републике Србије је, поводом обележавања 100 година од ро­ђења Дејана Медаковића, прошле године финансирало ливење три бисте академика Ме­­да­­ковића у Уметничкој ливници Браће Јеремић, рад академског вајара Томе Сера­фи­мо­вског, од којих су две свечано откривене у Карло­ва­чкој гимназији и у Матици српској. Да­­­­нас, свечаним откривањем бисте Дејана Медако­ви­ћа у Вуковој задужбини, коју је њен нај­­­дуговечнији председник (1991–2008) доживљавао као своју другу кућу, као да поново от­кри­­вамо сво­ју суштину. Данас је велики дан за Вукову задужбину и за све наше за­ду­жби­наре. Лирски ресантиман овом свечаном чину пружа по­да­так да је Павле Медаковић, син Де­јана Медаковића, поклонио својеручно рађени поста­мент за бисту, као лични дар Вуковој за­ду­жби­ни.

Ма где да се налазио, Дејан Медаковић је био и остао карловачки ђак. Док је, као из­беглица у Београду, био асистент-волонтер у Музеју кнеза Павла (данашњи На­ро­дни му­зеј), из 1944. потиче прича „Fuisset“, у којој је наставио да сти­ли­зује и фикционализује ре­минисценције из гимназијског периода у Сремским Кар­ло­вцима, који ће до краја живота ос­тати његов непресушан и доминантан извор и простор поетских и приповедних тема. За Де­јана Медаковића, све је почело у Сремским Кар­ло­вцима:

Све је почело овде, и радости прве снене,
Уранци први бели, одмор са дугих лутања,
Збегова су мрачних слике овде измивене,
Бичем су обиља овде шибана упорна ћутања.

„Балада о Сремским Карловцима“ (1959; Умир, 1987)

Завршило се, овде, у Вуковој задужбини, 2008. године. Али траје и данас, чему све­до­чи и ово наше окупљање. Свечано откривање бисте Дејана Медаковића под часним кро­вом Вукове задужбине, требало би да буде природно као што је природно када авион открије небо, плућа открију ваздух, када Дунав открије свој ток и своје обале, када хирург открије жилу куцавицу животног била, када српски народ открије Хиландар, а Стражилово открије Бранка. Дејан Медаковић, ма где да је боравио у великом свету, од Загреба, Бео­града, Новог Сада, Трста, Беча, Сент Андреје, Хиландара, био је и остао – вуковац првога реда и кар­ло­ва­чки ђак.

Бошко Сувајџић
Председник Скупштине Вукове задужбине

ОТКРИВАЊЕ БИСТЕ КАО ОТКРИВАЊЕ СУШТИНЕ