Биографија

Бошко Сувајџић (1965), редовни је професор за Народну књижевност на Ка­те­дри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Фи­ло­ло­шког фа­култета Универзитета у Београду. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Филолошком факултету. На Филолошком ф­а­култету држи предавања и вежбања на предмету Народна књижевност, као и на курсевима Фолклорни елементи у српској књижевности у настави и Књижевност и медији у настави, те Усмено и писано у српској књижевности на основним акаде­мским студијама. На мастер студијама држи курс Певач и традиција – ка поетици усмене поезије, а у склопу докторских студија предмет Српска усмена поезија у јужнословенском контексту.

Бошко Сувајџић је био руководилац научно­истра­живачког про­је­кта Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду (178011) Института за књи­же­­вност и уметност у Београду (2010–2015), први председник обновљеног Удружења фолклориста Србије (2014–2020). Главни је уредник Годишњака Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима (Филолошки факултет, Београд), Данице Вукове задужбине (2020) и члан редакција часописа Анали Филолошког факултета (Филолошки факултет, Београд), Књижевност и језик (Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд), као и уредништва едиције Савремена српска драма, који издаје Удружење драмских писаца Србије. Бошко Сувајџић је управник Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима (Филолошки факултет, Београд) и заменик управника Међународног славистичког центра (Филолошки факултет, Београд). Председник је Скупштине Вукове задужбине и члан УО Задужбине „Десанка Максимовић“. Потпредседник је Друштва за српски језик и књижевност Србије.

Бошко Сувајџић је за књигу Иларион Руварац и народна књижевност добио награду Вукове задужбине за науку у 2007. години, а за књигу Певач и традиција награду „Миле Недељковић“ за најбољу фолклористичку студију објављену у 2010. години (Аранђеловац).

На 15. Међународном конгресу сла­ви­ста који је од 20. до 27. августа 2013. го­ди­не одржан у Минску, у Белорусији, Бо­шко Сувајџић је изабран за пре­дсе­дни­­­ка Међуна­родног комитета слависта, светске организације слависта (2013–2018). Проф. др Бошко Сувајџић је као председник Међународног комитета слависта, са сарадницима, организовао историјски XVI међународни конгрес слависта, први у Београду, са преко 1000 учесника из 43 земље Европе и света у којима се изучава славистика, што је јединствен научни подвиг на пољу хуманистичких наука и изванредна промоција србистике, али и града Београда и државе Србије у славистичком свету 2018. године. Организатори су били Међународни комитет слависта и Савез славистичких друштава Србије, суорганизатори Филолошки факултет Универзитета у Београду и САНУ.

У едицији „Иза­бране драме“ Удружења драмских писаца Србије изашла му је књига изабраних драма Пе­ритеорион (2015). За збирку песама Сонети. Ватре (2013) добио је награду Задужбине Ве­се­ли­на Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника Универзитета у Бео­гра­ду за 2014. годину, за збирку Animaviva (2016) награду „Мирослав Антић“, а за књигу изабраних и нових песама Направи ваздух (2018) „Печат вароши сремскокарловачке“. Добитник је и награде „Раваничанин“ Српске духовне академије Параћин (2020) за укупан допринос српској поезији.

Добитник је награде „Златни беочуг“ Културно-просветне заједнице Бео­гра­да за трајни допринос култури Београда (2016) и „Вукове награде“ за свеукупни допринос развоју културе у Републици Србији и свесрпском културном простору (2018).

Библиографија

Монографије, антологије, избори

 1. Народна књижевност. Епске песме у старијим записима, Библиотека „Лицеј“, књ. 3, уредник Малиша Станојевић, Филолошки факултет, Београд, „Нова светлост“, Крагујевац, Крагујевац, 1998, 308 стр. (ISBN 86-7247-011-7)
 2. Епске песме о хајдуцима и ускоцима [Антологија], Библиотека „Српске народне умотворине“, књ. 5, Гутенбергова галаксија, уредник Миле С. Баврлић. Предговор: Хајдуци и ускоци у народној поезији, 5-58. – Напомене: 331-423. – Библиографија: 430-448. Београд, 2003, 467 стр. (ISBN 86-7058-240-6)
 3. Јунаци и маске (Тумачења српске усмене епике), Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2005, 331 стр. (ISBN 86-84885-08-2)
 4. Иларион Руварац и народна књижевност, Библиотека „Српско усмено стваралаштво“, књ. 2, уредник Снежана Самарџија, Институт за књижевност и уметност, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2007, 524 стр. (ISBN 978-86-7095-126-6)
 5. Певач и традиција, Београд: Завод за уџбенике, 2010, 291 стр. (ISBN 978-86-17-17041-5)
 6. Дновиде воде (Фолклорни елементи у српској књижевности), Orpheus – Филолошки факултет Универзитета у Београду, Нови Сад, 2012, 448 стр. (ISBN 978-86-7954-118-59)
 7. Орао се вијаше: предвуковски записи српске усмене поезије, Litteraria Serbica 6, уредник Јован Пејчић, Филозофски факултет у Нишу, Филолошки факултет – Београд, Ниш, 2014, 416 стр. (ISBN 978-86-7379-333-7)
 8. Како упокојити игру, Књижевна општина Вршац, Чигоја штампа, Библиотека „Несаница“, ур. Драшко Ређеп, Вршац, 2018. (ISBN 978-86-7497-276-2)
 9. Књига о Вуку, Београд: Албатрос плус, 2018; друго издање: 2019. (ISBN 978-86-6081-277-5)

Уреднички и приређивачки рад

 1. Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, главни уредник Бошко Сувајџић, одговорни уредник Радивоје Микић, година I–XV, Београд: Филолошки факултет, 2005 –2020. ISSN 1820-5305
 2. Вук Стеф. Караџић, Преписка, XIII (1863 – 1864), уредници Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XXXII, прир. Голуб Добрашиновић, Вукова задужбина – Просвета, Београд, 2014. ISBN 978-86-87005-04-4 (ВЗ)
 3. Вук Стеф. Караџић, О језику и књижевности, III/2, уредници: Миодраг Матицки, Бошко Сувајџић, Сабрана дела Вука Караџића, књ. XIV/2, прир. Александар Милановић, Вукова задужбина – Просвета, Београд, 2014.
 4. Савремена српска фолклористика II, зборник радова, уредници Смиљана Ђорђевић Белић, Данка Лајић Михајловић, Немања Радуловић, Бошко Сувајџић, Ђорђина Трубарац Матић, Београд: Удружење фолклориста Србије, Институт за књижевност и уметност у Београду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 2015, 460 стр. ISBN 978-86-7301-075-5 (УБСМ)
 5. Савремена српска фолклористика III, зборник радова, уредници Б. Сувајџић, Д. Поповић Николић, Д. Петковић, М. Бојанић Ћирковић. Београд: Удружење фолклориста Србије, УБ „Светозар Марковић“ Београд, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2016, 292 стр. ISBN 978-86-7379-425-9 (ФФ)
 6. Савремена српска фолклористика IV,зборник радова, поводом Међународног научног скупа одржаног 7. и 8. октобра 2016. године на Палама, уредник Бошко Сувајџић, Београд: Удружење фолклориста Србије, УБ „Светозар Марковић“, 2017, 365 стр. ISBN 978-86-7301-105-9
 7. Савремена српска фолклористика V, Фолклорно наслеђе Срба са Косова и Метохије у словенском контексту, поводом Међународног научног скупа одржаног 12. и 13. октобра 2017. године у Призрену и у Великој Хочи, уредници Валентина Питулић, Бошко Сувајџић, Бранко Златковић, Дејан Ристић, Удружење фолклориста Србије, Богословија „Светог Кирила и Методија“ у Призрену, Матица српска, Београд – Призрен – Нови Сад, 2018, 478 стр. ISBN 978-86-82323-50-1
 8. Савремена српска фолклористика VI, зборник радова, уредници Данијела Петковић, Бошко Сувајџић, Београд: Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; Лозница: Центар за културу „Вук Караџић“, 2019. 332 стр. ISBN 978-86-7301-130-1.
 9. Савремена српска фолклористика VII, зборник радова, уредници Б. Сувајџић, Д. Лајић Михајловић, Д. Поповић Николић, Удружење фолклориста Србине, Народна библиотека, Крушевац, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд, Крушевац, 2020. ISBN 978-86-85845-35-2
 10. Савремена српска фолклористикаVIII, Словенски фолклор и књижевна фантастика, зборник радова, ур. Дејан Ајдачић, Бошко Сувајџић, Београд: Удружење фолклориста Србије; Комисија за фолклористику Међународног комитета слависта : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; Лозница: Центар за културу „Вук Караџић“, 2020. ISBN 978-86-7301-149-3 (УБСМ)
 11. Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду, уредник Бошко Сувајџић, Би­блио­те­ка „Српско усмено стваралаштво“, књ. 7. Београд: Институт за књижевност и уме­тност, 2012, 479 стр.
 12. Промишљања традиције. Фол­кло­р­на и литерарна истраживања, Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Не­на­ду Љубинковићу, уредили Б. Сувајџић и Б. Златковић, Институт за књижевност и уме­тност (Посебна издања, књ. XXXVII), Београд, 2014, 738. ISBN 978-86-7095-207-2.
 13. Сербская народная поэзия, 2015, Белград: Филологический факультет Белградского университета, 418 стр. ISBN 9788661533211 Бошко Сувајџић, Приређивање, од стр. 1, до стр. 418; Предговор: „Сербская народная поэзия“, стр. 7–27; „Вук Караджич и записи песен до него“, стр. 233–253.
 14. Русский взгляд на сербский язык, литературу и культуру, Научная конференция славистов в дни Вука Караджича 1971-2015, Составители Драгана Мршевич-Радович, Бошко Сувайджич, Перевод с сербского, Александра Матрусова, Анна Сергеева, Светослава Цветкова, Белград: Филологический факультет Белградского университета, 2015, 401 стр. ISBN 978-86-6153-332-7
 15. Путевима српског језика, књижевности и културе: скуп слависта: предавања, 2, ур. Љиљана Јухас-Георгиевска, Бошко Сувајџић, Тихомир Брајовић, Предраг Петровић, Филолошки факултет: Међународни славистички центар, 2015, ISBN 978-86-6153-296-2
 16. Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864–2014, Mündliches Volksgut der Serben, herausgegeben von Prof. Dr. Boško Suvajdžić, Übersetzung Prof. Dr. Annette Đurović, Redaktion Mina Đurić, Belgrad: Vukova zadužbina, Čigoja štampa, 2014, 2015 (erste und zweite Ausgabe), 304 strane, ISBN 978-86-531-0092-6 (ČŠ), УДК 811.163.41:929 Караџић В. С.(082) 821.163.41.09:398(082), COBISS.SR-ID 210364428, COBISS.SR-ID 217379852.
 17. Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие, подготовка издания д-р Бошко Сувайджич, перевод маг. Екатерина Якушкина, выпускающий редактор Мина Джурич, Белград: Вукова задужбина, Чигойя штампа, 2015, 2018 (первое и второе издание), 330 страна, ISBN 978-86-87005-10-5 (ВЗ), УДК 821.164.41.09:398 Караџић В. С.(082) 821.163.41:398(082)
 18. VukStefanović Karadžić, Serbian Traditional Oral Heritage, redaction, introduction and comments Prof. Boško Suvajdžić, translated by Sandra Josipović, editor Mina Đurić, Belgrade: Vuk’s Foundation, Čigoja Press, 2016, 382 strane, ISBN 978-86-87005-11-2, UDK 811.163.41:929 Караџић В. С.(082) 821.163.41.09:398(082), COBISS.SR-ID 228107020.
 19. Vuk Stefanović Karadžić, Le patrimoine oral serbe, direction de Prof. Boško Suvajdžić; traduction de Brigitte Mladenović, réalisation éditoriale de Mina Đurić, Belgrade: Fondation Vuk Karadžić, Editions Čigoja, 2017, 346 strana, ISBN 978-86-531-0363-7 (ČŠ), UDK 811.163.41:929 Караџић В. С.(082) 821.163.41.09:398(082) 821.163.41:398]:821.133.1(082), COBISS.SR-ID 254291468.
 20. Александар Белић – српски лингвиста века, књ. 1. О Александру Белићу на Научном састанку слависта у Вукове дане (1971-2016), ур. Драгана Мршевић Радовић, Бошко Сувајџић, Александар Милановић, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Међународни славистички центар, 382 стр., 2016. ISBN 978-86-6153-421-8
 21. Александар Белић – српски лингвиста века, књ. 2. Александар Белић и страни лингвисти / Под кровом Српске академије науке и уметности, ур. Драгана Мршевић Радовић, Бошко Сувајџић, Срето Танасић, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Међународни славистички центар, 330 стр., 2017. ISBN 978-86-6153-487-4
 22. Александар Белић – српски лингвиста века, књ. 3. Александар Белић и „београдски стил“, ур. Драгана Мршевић Радовић, Бошко Сувајџић, Александар Милановић, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Међународни славистички центар, 340 стр., 2018. ISBN 978-86-6153-505-5
 23. Александар Белић (1876–1960). Биобиблиографије: слависти који се памте. Књига 1. Ур. Драгана Мршевић Радовић, Бошко Сувајџић, Београд: Међународни славистички центар, 2018. ISBN 978-86-6153-511-6
 24. Слободан Ж. Марковић – човек институција, Уредници А. Јерков, Б. Сувајџић, Београд: Савез славистичких друштава Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2018, 421 стр. Уводни текст: Б. Сувајџић, „Проф. др Слободан Ж. Марковић – човек институција“, стр. 9–15. ISBN 978-86-917949-7-2 (ССДС), 2018.
 25. Српска славистика. Колективна монографија. Радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта. Том II. Књижевност, култура, фолклор. Питања славистике. Ур. Б. Сувајџић, П. Буњак, Д. Иванић, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 494 стр. ISBN 978-86-9179-4-1
 26. Габријела Шуберт, О српској књижевности и култури, прир. Бошко Сувајџић и Весна Матовић, Едиција Студије о Србима, књ. 24, Нови Сад: Матица српска; Београд: Завод за уџбенике, Вукова задужбина, 2019, ISBN 978-86-7946-286-2
 27. Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 49/2, Лексикографско-енциклопедијска парадигма у српској прози; Савина Српска архиепископија (1219-2019) – осам векова развоја српске писмености и духовности, ур. Бошко Сувајџић, Београд: Међународни славистички центар, Филолошки факултет, 2020. ISBN 978-86-6153-643-4
 28. Иван Степанович Јастребов, Обичаји и песме Срба у Турској у Призрену, Пећи, Морави и Дебру, Приређивање и поговор Валентина Питулић и Бошко Сувајџић, Београд: Службени гласник, Удружење фолклориста Србије, Матица српска, 2020, ISBN 978-86-519-2491-3 (СГ), Поговор, стр. 651-673.
 29. Вертикална генерација доктора Драшка Ређепа: споменица др Драшку Ређепу, приредили Бошко Сувајџић и Бранко Златковић, Нови Сад: Прометеј, Београд: Вукова задужбина, 2021. ISBN 978-86-515-1747-4